+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"Rada nadzorcza w spółce z o.o."

rada nadzorcza w spółce z o.o.

Kiedy powołać radę nadzorczą w spółce z o.o.

Zastanawiasz się w jakich przypadkach należy powołać radę nadzorczą w spółce z o.o.? Nie wiesz, jak ustanowić ten organ, albo kto może być jej członkiem i jakie właściwie kompetencje ma rada nadzorcza?

W tym wpisie znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 • jakie spółki z o.o. muszą posiadać radę nadzorczą,
 • jakie są kompetencje rady nadzorczej,
 • jaki jest skład i kadencja rady nadzorczej w spółce z o.o.,
 • kto może zostać powołany w skład tego organu.

Obowiązek powołania rady nadzorczej w spółce z o.o.

Kodeks spółek handlowych wymaga ustanowienia tego organu przez te spośród spółek z o.o., które łącznie spełniają dwa warunki:

 • ich kapitał zakładowy przewyższa 500.000 PLN,
 • w spółce jest więcej niż 25 wspólników.

Przeczytaj także: Co to jest kapitał zakładowy w spółce z o.o.

Od konieczności ustanowienia rady nadzorczej, tj. istnienia takiego organu w strukturze spółki, musisz odróżnić obowiązek jej obsadzenia. Ten ostatni wystąpi, gdy w umowie spółki przewidziany został ten organ. W takim wypadku, nawet gdy spółka nie spełnia ww. warunków, pamiętaj o wyborze jej członków.

Innymi słowy, gdy prawo nie wymaga ustanowienia rady nadzorczej, można ją powołać przez odpowiednie zapisy w umowie spółki.

Alternatywnie zamiast rady nadzorczej możesz powołać komisję rewizyjną o zbliżonych kompetencjach. Oba te organy mogą także funkcjonować niezależnie od siebie dzieląc się prawami i obowiązkami, o czy niżej.

W przypadkach natomiast, gdy w spółce brak jest rady nadzorczej, uprawnienia kontrolne przysługują każdemu ze wspólników.

Co ważne, samo ustanowienie jednego ze ww. organów nie pozbawia wspólników ich kompetencji kontrolnych. Aby do tego doszło, konieczne jest wprowadzenie odpowiedniego zapisu w umowie spółki.

Kompetencje rady nadzorczej i komisji rewizyjnej

Głównym zadaniem rady nadzorczej jest pełnienie stałego nadzoru nad całością działalności spółki. Członkowie tego organu mogą na bieżąco kontrolować zarząd spółki, żądać dokumentów i wyjaśnień od jego członków oraz innych pracowników spółki.

Jeśli w spółce nie ustanowiłeś komisji rewizyjnej, do rady nadzorczej należy także ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki, a także wniosków zarządu o podziale zysku albo sposobie pokrycia straty.

Przeczytaj także: Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spółki z o.o.

W umowie spółki możesz rozszerzyć kompetencje rady nadzorczej m.in. na prawo do powoływania i odwoływania zarządu albo zawieszania jego członków. Częstokroć zarząd spółki zobligowany jest do uzyskania zgody rady nadzorczej na dokonanie określonych czynności prawnych (np. zawarcia konkretnej umowy).

Pamiętaj także, że rada nadzorcza jest organem kolegialnym, wszelkie decyzje podejmuje zatem w formie uchwał. Co do zasady są one podejmowane na posiedzeniach tego organu. W umowie spółki możesz jednakże postanowić, że członkowie rady będą mogli głosować na piśmie, albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, bądź w trybie obiegowym. To ważne, jeśli członkowie rady nadzorczej zamieszkują lub stale przebywają w innych miejscowościach niż siedziba spółki.

W przypadku jednoczesnego powołania komisji rewizyjnej, jej kompetencje ograniczają się do badania ww. sprawozdań i wniosków. Jeżeli zaś w spółce nie ma rady nadzorczej, komisja może posiadać dodatkowe uprawnienia na wzór rady nadzorczej. Wyjątek stanowi reprezentowanie przez radę nadzorczą spółki w umowach z członkami jej zarządu. Ta kompetencja nie może zostać przekazana komisji rewizyjnej. Do członków komisji rewizyjnej stosuje się tożsame zasady, co względem członków rady nadzorczej.

Członkowie ww. organów podlegają corocznej ocenie przez wspólników, którzy podejmują uchwały w przedmiocie udzielenia im absolutorium.

Sposób funkcjonowania i organizacji rady nadzorczej może zostać określony w regulaminie uchwalonym przez zgromadzenie wspólników. Możliwe jest również powierzenie samej radzie nadzorczej uprawnienia do ustanowienia swojego regulaminu.

Skład i kadencja rady nadzorczej w spółce z o.o.

Kodeks wymaga, aby rada nadzorcza liczyła co najmniej trzech członków. Brak zaś górnego limitu jej składu.

Sposób wyboru piastunów tego organu możesz określić w umowie spółki. Rozwiązaniem klasycznym jest powoływanie członków rady nadzorczej uchwałą wspólników. Możesz wszakże postanowić, że każdy ze wspólników wybierać będzie samodzielnie określoną liczbę członków tego organu. Wtedy każdy wspólnik będzie miał “swojego człowieka” w radzie.

Częstym rozwiązaniem jest także widełkowe określenie liczby członków rady nadzorczej (np. od 3 do 6 członków). W takim przypadku w pierwszej kolejności należy powziąć uchwałę określającą liczbę członków rady nadzorczej w danej kadencji. Dopiero następnie zaś wybrać poszczególnych piastunów tegoż organu.

Ustawodawca pozostawił wspólnikom swobodę, także w zakresie wskazania kadencji rady nadzorczej. W braku odmiennych postanowień w umowie spółki, stosuje się rozwiązanie ustawowe. Zgodnie z nim, mandaty członków rady nadzorczej i komisji rewizyjnej wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka. Oznacza to, że w przypadku powołania członków tych organów w ciągu roku obrotowego, ich kadencja będzie dłuższa aniżeli rok kalendarzowy.

Członkom rady nadzorczej możesz przyznać wynagrodzenie, ale nie jest to obowiązkowe. Przyznanie wynagrodzenia wymaga stosownego zapisu w umowie spółki albo uchwały wspólników.

Wynagrodzenie może zostać wskazane również w uchwale powołującej daną osobę w skład tego organu. Co więcej, niezależnie od twoich decyzji, osobom tym przysługiwać będzie zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady nadzorczej. Chodzi tu przede wszystkim o koszty dojazdów, noclegów oraz używania środków komunikacji na potrzeby bieżącej działalności rady nadzorczej.

Istotne jest również, że członkowie rady nadzorczej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Spółka występuje w tym przypadku jako płatnik składek. Decydując się zatem na ustanowienie tego organu pamiętaj o dokonaniu stosownych zgłoszeń do ZUS. Członkowie rady nadzorczej nie podlegają natomiast ubezpieczeniom społecznym.

Wymagania względem członków rady nadzorczej spółki z o.o.

Wymogi te należy rozpatrywać na kilku poziomach. Pierwszym z nich są minimalne wymagania stawiane członkom organów spółek kapitałowych. I tak, powołana w jego skład może być tylko osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie została prawomocnie skazana za jedno z przestępstw wskazanych w art. 18 §2 kodeksu albo względem której wydano taki zakaz w prawomocnym wyroku karnym – o ile zakaz ten nie ustał, bądź osoba taka nie została z niego zwolniona przez sąd.

Druga płaszczyzna, która winna być brana przez Ciebie pod uwagę, to ustawowy zakaz łączenia stanowisk. Członkiem rady nadzorczej nie może być zatem:

 • członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat,
 • inna osoba, która podlega bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi,
 • członek zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej.

Finalnie, dodatkowe wymagania względem piastunów tego organu może przewidywać umowa spółki, regulamin rady nadzorczej albo uchwała wspólników. Przed wyborami sprawdź zatem dokumenty korporacyjne pod tym kątem.

Pozdrawiam

radca prawny Michał Koralewski

radca prawny Michał Koralewski

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.