+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"Zawieszenie działalności spółki z o.o."

zawieszenie działalności spółki z o.o.

Jak zawiesić wykonywanie działalność przez spółkę z o.o.?

Nie tylko osoby fizyczne mogą korzystać z dobrodziejstwa instytucji zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Jest ona dostępna także dla spółek handlowych, w tym spółek z o.o. Niemniej, fakt rozdzielenia w spółkach kapitałowych funkcji właścicielskich od zarządczych czyni tego typu operacje nieco bardziej skomplikowanymi.

Jeżeli jesteś wspólnikiem lub członkiem zarządu spółki z o.o. oraz zastanawiasz się nad zaletami czasowego zawieszenia wykonywania działalności, bądź wymogami formalnymi zawieszenia jakie powinna spełnić spółka z o.o., zapraszam do lektury niniejszego wpisu. Dowiesz się z niego o:

 • Skutkach zawieszenia działalności gospodarczej,
 • Przesłankach umożliwiających zawieszenie,
 • Procedurze zawieszenia działalności przez spółkę z o.o.,
 • Skutkach braku wznowienia działalności przez spółkę.

Skutki zawieszenia działalności

 Istotą zawieszenia wykonywania działalności jest to, że w tym okresie spółka nie może prowadzić aktywności gospodarczej oraz osiągać z tego tytułu przychodów. Niemniej, ustawodawca dopuszcza aby w tym czasie spółka mogła:

 1. wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (np. wystąpić z pozwem przeciwko dłużnikowi, bądź prowadzić egzekucję z jego majątku),
 2. przyjmować należności lub regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 3. zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
 4. uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
 5. wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa (np. sporządzać, zatwierdzać i składać sprawozdania finansowe, składać deklaracje podatkowe w podatku dochodowym, chyba że wykona niżej wskazane obowiązki. Nie ma natomiast konieczności składania deklaracji w podatku od towarów i usług),
 6. osiągać przychody, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej (wobec wyłączenia możliwości prowadzenia bieżącej działalności, spółka nie może uzyskiwać przychodów z takiego tytułu),
 7. zostać poddana kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Na mocy uchwały wspólników, za rok obrotowy, w którym działalność spółki przez cały czas pozostawała zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku obrotowego zwyczajne zgromadzenie wspólników może się nie odbyć. W takim przypadku przedmiotem obrad następnego zwyczajnego zgromadzenia wspólników są również sprawy dotyczące roku obrotowego, w którym działalność spółki pozostawała zawieszona.

Przesłanki i procedura zawieszenia działalności w spółce z o.o.

Aby spółka z o.o. mogła zawiesić działalność gospodarczą, musi zostać spełnione kilka dodatkowych warunków. Są nimi:

 • spółka nie może zatrudniać pracowników,
 • okres zawieszenia wynosi od 30 dni do 24 miesięcy (może on zostać oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach),
 • zarząd spółki poweźmie uchwałę w przedmiocie zawieszenia wykonywania działalności.

Uchwała powinna określać datę rozpoczęcia zawieszenia oraz okres zawieszenia.

Z inicjatywą powzięcia takiej uchwały mogą wystąpić także wspólnicy podejmując własną uchwałę zobowiązującą zarząd do wykonania działań mających na celu zawieszenie działalności przez spółkę. Kompetencja w tym zakresie może zostać przekazana innemu organowi spółki niż zarząd. Powierzenie takie powinno wynikać z umowy spółki,

 • uchwała zostanie zgłoszona sądowi rejestrowemu wraz z formularzem KRS-Z62 oraz oświadczeniem o niezatrudnianiu pracowników.

Wniosek o wpis zawieszenia działalności spółki z o.o. nie podlega opłacie sądowej. Sąd wpisuje informacje o zawieszeniu w  dziale 6 rejestru przedsiębiorców.

 • w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w sądzie rejestrowym, zarząd może zawiadomić o okresie zawieszenia, w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego – w takim wypadku zwolniony zostanie z obowiązku składania deklaracji podatkowych przez okres zawieszenia oraz z obowiązku wpłaty zaliczek na ten podatek.

Konieczność wznowienia działalności

Maksymalny okres zawieszenia wykonywania działalności wynosi 24 miesiące. Nie jest możliwe przedłużenie go ponad ten okres. Jeżeli zarząd nie złoży przed upływem ww. terminu wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności, sąd ma obowiązek wszcząć postępowanie przymuszające.

W pierwszej kolejności sąd wzywa zarząd spółki do złożenia ww. wniosku. Gdy to się nie stanie, nakłada grzywnę.

Jeżeli kilkukrotne nałożenie grzywny nie przyniesie rezultatu sąd może wyznaczyć dla spółki kuratora albo wszcząć z urzędu postępowanie o wykreślenie spółki z rejestru bez przeprowadzania likwidacji. Kurator ma natomiast za zadanie doprowadzenie do wyboru nowego zarządu spółki. W braku takiej możliwości występuje on do sądu o rozwiązanie spółki i jej likwidację.

Aby uniknąć wyżej opisanych postępowań wystarczające jest wznowienie działalności spółki i to nawet na krótki okres czasu. Następnie zaś powtórzenie procedury jej zawieszenia. Ustawodawca nie wprowadził ograniczenia względem ilości kolejnych okresów zawieszenia wykonywania działalności. Pamiętać jedynie należy, że każdy z nich nie może przekraczać 24 miesięcy.

Pozdrawiam

radca prawny Michał Koralewski

radca prawny Michał Koralewski

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.