+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"Podwójne opodatkowanie w spółce z o.o."

podwójne opodatkowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podwójne opodatkowanie – czy to na pewno wada spółki z o.o.?

Dość często, wśród wad prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z o.o., wymienia się podwójne opodatkowanie. Co oznacza ten swoisty skrót myślowy, postaram się wyjaśnić w niniejszym wpisie. Wyjaśnię Ci też w jaki sposób można ominąć podwójne opodatkowanie w spółce z o.o.

Opodatkowanie spółki z o.o.

Przede wszystkim, inaczej niż w spółkach osobowych, przychód spółki z o.o. nie jest przypisywany wprost wspólnikom. W pierwszej kolejności ulega on pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu poniesione przez spółkę. Tak powstały dochód, czyli różnica między przychodem i ww. kosztami, podlega opodatkowani podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jego podstawowa stawka to 19%.

Ulgi dla mniejszych podatników i spółek rozpoczynających działalność

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność – w roku podatkowym, w którym ją rozpoczęli, mogą korzystać ze stawki preferencyjnej w wysokości 15%.

Na marginesie należy wyjaśnić, że za małego podatnika uważa się spółkę z o.o., w której wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Opodatkowanie wspólników spółki z .o.o.

Pozostała po opodatkowaniu kwota może zostać wypłacona wspólnikom jako dywidenda, bądź rozdysponowana przez nich w innych sposób (np. na kapitał zapasowy, bądź pokrycie strat z lat ubiegłych).

Wspólnikom przysługuje zatem prawo jedynie do tej części dochodu spółki, która została przeznaczona do podziału pomiędzy nich. Decyzja w tym zakresie podejmowana jest w drodze uchwały wspólników, o ile w umowie spółki nie przewidziano innego sposobu podziału zysku. Przy braku odmiennych regulacji, kompetencję w tym zakresie posiada zwyczajne zgromadzenie wspólników.

Spółka z o.o. dokonująca wypłaty tego typu świadczeń (dywidendy) na rzecz wspólników zobowiązana jest, jako płatnik, pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dywidendy. Podatek ten wynosi 19% przychodu uzyskanego przez udziałowców w powyższego tytułu. Przy czym stawka ta jest tożsama zarówno dla wspólników opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak i tych podlegających podatkowi dochodowemu od osób prawnych.

Nazwa przedmiotowej daniny, czyli „podatek zryczałtowany” oznacza, że nie jest on pomniejszany o koszty uzyskania przychodu. Stanowi on zatem, zgodnie z dosłownym brzmieniem jego nazwy, swoisty ryczałt. Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych ma to jeszcze tą konsekwencje, że przychodów z dywidendy nie łączy się z przychodami opodatkowanymi skalą podatkową.

Podwójne opodatkowanie

Innymi słowy, przychód uzyskany przez spółkę z o.o., zanim trafi do jej wspólników, jest dwukrotnie opodatkowywany. Pierwszy raz podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz drugi zryczałtowanym podatkiem dochodowym należnym od jej udziałowców.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje kilka wyjątków do opodatkowania dywidendy wypłacanej przez spółkę z o.o.

Pierwszym z nich objęte są świadczenia od spółki posiadającej siedzibę lub zarząd w Polsce jej spółkom powiązanym z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Skorzystanie z tego zwolnienia wymaga m.in. aby spółka otrzymująca dywidendę posiadała co najmniej 10% udziałów w spółce ją wypłacającej i jednocześnie nie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym. Nadto, spółka otrzymująca dywidendę musi posiadać ww. ilość udziałów w drugiej ze spółek nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Drugi wyjątek odnosi się do niektórych kategorii osób prawnych, o ile dywidenda zostanie przeznaczona na ich cele statutowe.

Spółki kapitałowe wypłacające dywidendę wspólnikom nie posiadającym polskiej rezydencji podatkowej, zobowiązane są dodatkowo do złożenia w urzędzie skarbowym informacji na formularzu urzędowym IFT-2/IFT-2R.

Czy można uniknąć podwójnego opodatkowania spółki z o.o.?

Można i jest na to wiele sposobów m.in. poprzez zawarcie ze wspólnikami umów o dzieło, najmu, przez powołanie wspólnika do zarządu, czy wykorzystując do tego celu znaki towarowe. O jednym z najbardziej popularnych sposobów ominięcia podwójnego opodatkowania piszę w kolejnym wpisie na blogu.

 Przeczytaj również:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytowa

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.