+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową"

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową

Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę komandytową?

Szukasz optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej? Chcesz wyłączyć osobistą odpowiedzialność za zobowiązania z nią związane? A może podjąłeś już decyzję i zastanawiasz się jak w najprostszy sposób utworzyć spółkę komandytową z komplementariuszem będącym spółką z o.o.? Z lektury tego wpisu dowiesz się:

 • Czy jednoosobową działalność gospodarczą można przekształcić w spółkę komandytową i w jaki sposób,
 • Co dzieje się z odpowiedzialnością osobistą po przekształceniu,
 • Jak zmienić formę prowadzenia przedsiębiorstwa na spółkę z o.o. spółkę komandytową,
 • Jakie są podstawowe zalety spółki z o.o. spółki komandytowej.

Aby jednoosobową działalność gospodarczą zmienić w spółkę komandytową musisz przejść przez dwa odrębne etapy:

 1. przekształcić swoją firmę (przedsiębiorstwo) w spółkę z o.o.,
 2. utworzyć spółkę komandytową, w której spółka z o.o. będzie komplementariuszem (ponosi on pełną odpowiedzialność za długi spółki), a ty zostaniesz komandytariuszem (twoja odpowiedzialność będzie ograniczona albo wyłączona).

Etap 1 – przekształcenie w spółkę z o.o.

Przekształcenie stanowi sformalizowaną procedurę, w której wyróżnić można kilka zasadniczych etapów:

 • sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta – plan ten należy sporządzić w formie aktu notarialnego, a poddanie go badaniu przez biegłego rewidenta jest obligatoryjne. Biegłego wyznacza sąd rejestrowy na wniosek przedsiębiorcy,
 • złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy – składane jest w formie aktu notarialnego oraz określa najważniejsze cechy przyszłej spółki kapitałowej,
 • powołanie członków organów spółki przekształconej – nazwiska i imiona tychże osób zamieszcza się w oświadczeniu o przekształceniu,
 • podpisanie aktu założycielskiego albo statutu spółki przekształconej – przedsiębiorca musi podpisać akt założycielski spółki z o.o., bądź statut spółki akcyjnej, w oparciu o który spółka będzie funkcjonować,
 • dokonanie w rejestrze wpisu spółki przekształconej – przekształcenie podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców KRS. Dochodzi ono do skutku z chwilą wpisania spółki do rejestru. O fakcie tym ogłasza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
 • wykreślenie przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – konsekwencją wpisania spółki do KRS jest wykreślenie przedsiębiorcy z CEiDG.

W wyniku przekształcenia na spółkę przechodzą wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorcy. Ten zaś staje się jedynym wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki.

Odpowiedzialność byłego przedsiębiorcy

Dotychczasowy przedsiębiorca, już jako wspólnik spółki kapitałowej, nie ponosi odpowiedzialności za jej zobowiązania. Wyjątek stanowią zobowiązania przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia. Osoba fizyczna odpowiada bowiem za nie, solidarnie ze spółką, przez okres trzech lat od dnia wpisania spółki do KRS.

Innymi słowy, przekształcenie chronić będzie osobę fizyczną przed przyszłymi zobowiązaniami. Nie pozwala natomiast na ucieczkę od dotychczasowego zadłużenia.

Etap 2 – utworzenie spółki komandytowej

Osiągnięcie zamierzonego celu, tj. powstanie spółki komandytowej, w której komplementariuszem będzie spółka z o.o. możliwe jest na kilka sposobów:

1. przez przystąpienie twojej spółki z o.o. do już istniejącej spółki komandytowej,

2. poprzez zawarcie pomiędzy tobą i twoją spółką z o.o. umowy spółki komandytowej,

W tym przypadku należy pamiętać, że jeśli wspólnik spółki z o.o. jest jednocześnie członkiem jej zarządu, to przy przystąpieniu albo zawiązaniu spółki komandytowej, spółka kapitałowa musi być reprezentowana przez pełnomocnika albo radę nadzorczą. Pełnomocnika powołuje zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

3. przez przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową. Jest to jednak procedura dość skomplikowana. Musisz bowiem:

 • zawiązać kolejną (drugą już) spółkę z o.o., możesz to zrobić przez internet,
 • sprzedać tej nowej spółce z o.o. część udziałów w już istniejącej spółce z o.o. – wtedy wspólnikami pierwotnej spółki z o.o. będziesz ty oraz nowa spółka z o.o.,
 • dokonać przekształcenia pierwotnej spółki z o.o. w spółkę komandytową – w tak przekształconej spółce ty zostaniesz komandytariuszem, a później utworzona spółka z o.o. komplementariuszem.

Zastanawiasz się po co tyle zachodu w trzecim ze sposobów? Wynika to z faktu, że czynności opisane w lit. a) i b) nie doprowadzą do przejścia na spółkę komandytową praw i obowiązków spółki z o.o. (tych które wcześniej przysługiwały przedsiębiorcy wpisanemu do CEiDG). Aby uzyskać taki efekt możliwe jest przeniesienie ich pomiędzy spółkami na mocy umów cesji, względnie w drodze odpowiednich postępowań administracyjnych (np. dot. przeniesienia koncesji, zezwoleń i pozwoleń). Na to jednakże konieczne jest uzyskanie zgody wierzycieli albo właściwego organu administracyjnego.

Jedynie w trzecim przypadku na spółkę komandytową przeszłyby wszystkie prawa i obowiązki pierwszej ze spółek z o.o. W praktyce zatem przeszłyby na nią prawa i obowiązki przysługujące pierwotnie osobie fizycznej wpisanej do CEiDG.

Zalety spółki z o.o. spółki komandytowej

Podstawową cechą takiego powiązania ww. typów spółek jest możliwość wyłączenia odpowiedzialności osoby fizycznej za zobowiązania spółki. Komandytariusz odpowiada bowiem względem wierzycieli spółki komandytowej tylko do różnicy między sumą komandytową a wartością wkładu wniesionego do spółki. Jeżeli zatem wkład jest równy albo wyższy do sumy komandytowej, to odpowiedzialność ta jest wyłączona.

Osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jej zobowiązania. W niektórych przypadkach odpowiedzialność taką mogą ponosić członkowie zarządu spółki z o.o. Do jej wyłączenia wystarczające jest m.in. zgłoszenie na czas wniosku o ogłoszenie upadłości spółki albo wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Spółka komandytowa, będąc spółką osobową, pozwala także na stosowanie korzystnych metod opodatkowania dochodów. Podatnikami podatku dochodowego są bowiem jedynie wspólnicy spółki. Brak jest zatem swoistego podwójnego opodatkowania występującego w spółkach kapitałowych. Oczywiście część zysku wypracowanego przez spółkę komandytową powinna trafić do spółki z o.o. będącej komplementariuszem. Może to być jednakże mniejsza jego część.

Odpowiedzialność byłego przedsiębiorcy

Co jednak dzieje się z odpowiedzialnością za zobowiązania związane z prowadzoną przez ciebie działalnością? W pierwszych dwóch przypadkach opisanych w lit. a) i b) etapu II zastosowanie znajdzie zasada odpowiedzialności opisana w etapie I. Czyli, za te zobowiązania będziesz odpowiadał solidarnie ze spółką z o.o. Spółka komandytowa nie będzie natomiast odpowiedzialna za ich spłatę.

W przypadku c) etapu II solidarna odpowiedzialność istnieć będzie pomiędzy tobą oraz spółką komandytową powstałą z przekształcenia pierwotnej spółki z o.o. W tym wariancie bowiem spółka komandytowa staje się bezpośrednim następcą prawnych pierwotnej spółki z o.o. Oznacza to, że przechodzą na nią wszelkie prawa i obowiązki drugiej ze spółek.

Pozdrawiam

radca prawny Michał Koralewski

radca prawny Michał Koralewski

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.