+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"Absolutorium dla członków zarządu"

Absolutorium

Absolutorium zarządu spółki z o.o.

Zastanawiasz się jakie znaczenie ma absolutorium dla członków zarządu? Nie wiesz, jakie są konsekwencje jego braku? A może chciałbyś wiedzieć, czy wspólnik będący członkiem zarządu może głosować za udzieleniem sobie absolutorium? Czy też, czy nieudzielenie absolutorium wiąże się z utratą stanowiska? Z artykułu dowiesz się:

 • jaka jest rola absolutorium w spółce z o.o.,
 • w jaki sposób udzielane jest absolutorium,
 • czy absolutorium zwalnia członków zarządu z odpowiedzialności względem spółki,
 • czy brak udzielenia absolutorium może skutkować utratą funkcji w spółce,
 • kiedy uchwała o udzieleniu absolutorium nie jest podejmowana.

 Czym jest absolutorium?

Absolutorium, zwane też skwitowaniem, jest aktem zatwierdzenia przez wspólników sposobu pełnienia funkcji przez członków zarządu. Absolutorium udzielane jest także członkom innych organów spółki z o.o. Nie udziela się go jednak prokurentom oraz wspólnikom, którzy nie są członkami organów spółki.

Jak udzielić absolutorium?

Skwitowanie udzielane jest uchwałą zwyczajnego zgromadzenia wspólników, co do zasady oddzielną dla każdego z członków organów spółki. Zgromadzenie wspólników w przedmiocie udzielenia absolutorium powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku. Nie uniemożliwia to późniejszego udzielenia absolutorium.

Pamiętaj, że uchwały o udzieleniu absolutorium należy podejmować w głosowaniu tajnym, bowiem dotyczą one spraw osobowych. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, w których, w zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden wspólnik. Omawianą uchwałę należy podjąć także względem osób, które:

 • przestały sprawować funkcję,
 • zaczęły ją pełnić w trakcie roku.

W takim przypadku w uchwale podaje się faktyczny okres zasiadania przez te osoby w organach spółki.

Ustawa nie przewiduje dla uchwał o udzieleniu absolutorium specjalnych wymogów względem kworum oraz większości głosów. Zastrzeżenia takie mogą znaleźć się jednak w umowie spółki. Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium nie podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Nie jest konieczne także ich składanie do akt rejestrowych spółki.

Absolutorium a odpowiedzialność członków zarządu

Udzielenie absolutorium zwalnia w zasadzie członków zarządu od odpowiedzialności względem spółki za wyrządzoną jej szkodę. Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy wyrządziłeś spółce szkodę na skutek zachowania sprzecznego z prawem. W takim przypadku skwitowanie zwolni cię od odpowiedzialności, tylko gdy udzielono go mimo przedstawienia materiałów, z których jednoznacznie wynikał fakt wyrządzenia spółce szkody.

Co więcej, wskazana wyżej zasada ma liczne wyjątki, i tak udzielenie skwitowania nie zwalnia członków zarządu od odpowiedzialności za:

 • świadome zgłoszenie do rejestru zawyżonej wartości aportów wniesionych przez wspólników,
 • dokonanie niezgodnej z prawem lub umową spółki wypłaty na rzecz wspólnika,
 • szkodę wyrządzoną spółce, w przypadku wytoczenia powództwa przez wspólnika spółki, bądź w przypadku upadłości spółki,
 • inne szkody w przypadku, gdy zgromadzenie wspólników podejmujące uchwałę o udzieleniu absolutorium nie miało wiedzy o szkodzie.

Udzielenie absolutorium nie ma również wpływu na ewentualną odpowiedzialność członków zarządu spółki za jej zobowiązania wobec wierzycieli oraz za zobowiązania podatkowe.

Z drugiej jednak strony, odmowa powzięcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium danej osobie, nie pociąga dla niej automatycznie negatywnych skutków, poza opisanymi powyżej.

Jeżeli nie udzielono Tobie absolutorium, nie oznacza to automatycznego pozbawienia cię stanowiska, chyba że z umowy spółki wynika inaczej. Podobnie, jeżeli zawarłeś ze spółką umowę zarządzania albo kontrakt menedżerski, sam fakt braku absolutorium nie powoduje ich wygaśnięcia. Skutek taki może zostać jednakże przewidziany bezpośrednio w ich treści.

Kiedy nie podejmuje się uchwały w przedmiocie absolutorium?

Powinieneś wiedzieć, że wspólnik spółki z o.o. nie może głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia mu absolutorium.

Jeżeli zatem będąc wspólnikiem spółki jesteś jednocześnie członkiem jej zarządu, to nie możesz głosować nad uchwałą dotyczącą twojej odpowiedzialności względem spółki. Zakaz ten dotyczy także głosowania nad taką uchwałą:

 • przez ciebie w roli pełnomocnika innego wspólnika,
 • pełnomocnika ustanowionego przez ciebie.

Oczywiście, możesz oddawać głos za uchwałami dotyczącymi innych wspólników pełniących funkcje w organach spółki. Ograniczenia te nie dotyczą również zastawników i użytkowników udziałów.

W protokole zgromadzenia wspólników powinno zostać odnotowane, że wstrzymałeś się od głosowania nad taką uchwałą. Może się zatem zdarzyć, że głosy innych wspólników nie pozwolą na powzięcie uchwały. W spółkach, w których jedyny wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu, ww. uchwała nigdy nie zostanie powzięta. Dlatego też najczęściej rezygnuje się z podejmowania uchwał w tym przedmiocie i zastępuje je stwierdzeniem, iż odstąpiono od podjęcia uchwały.

Ustawa nie przewiduje uchwały w przedmiocie nieudzielenia absolutorium. Jej powzięcie wywoła takie same skutki, jak odmowa powzięcia uchwały udzielającej skwitowania. Likwidowałoby zatem opisaną wyżej ochronę członka zarządu spółki przed roszczeniami o naprawienie szkody.

Pozdrawiam

radca prawny Michał Koralewski

radca prawny Michał Koralewski

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.