+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym w tematyce związanej z prawem spółek handlowych.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy działającej na terenie całego kraju, oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej spółek.

Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail:[email protected]

Pobierz darmowy poradnik dla wspólników i zarządu spółek z oo.

"Pozew przeciwko członkowi zarządu spółki – wzór"

pozew przeciwko członkowi zarządu

Wrocław, dnia (…)

Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna

Wydział XIV Cywilny

ul. Podwale 30

Wrocław 50-046

Powód: Jan Kowalski, zam. Wrocław ul. (…) PESEL (…) reprezentowany przez adwokata Lecha Nowaka z Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu przy ul. (…)

Pozwana: Julia Szmit zam. Wrocław ul. (…) PESEL (…)

Wartość przedmiotu sporu: 15 662, 15 PLN

POZEW O ZAPŁATĘ PRZECIWKO CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O.

W imieniu powoda na mocy pełnomocnictwa, które przedkładam w załączeniu, wnoszę o orzeczenie nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym, aby pozwana Julia Szmit zapłaciła na rzecz powoda Jana Kowalskiego kwotę:

15 662, 15 PLN (piętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i piętnaście groszy) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot:

– 12 000, 00 PLN z odsetkami od dnia 22 stycznia 2013r. do dnia zapłaty,

– 600, 00 PLN tytułem kosztów procesu w postępowaniu jurysdykcyjnym,

– 2400, 00 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu jurysdykcyjnym,

– 600, 00 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym,

– 62,15 PLN tytułem kosztów postępowania egzekucyjnego

wraz z kosztami niniejszego postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych w wysokości 2400, 00 PLN oraz opłatą skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17, 00 PLN;

2. W przypadku wniesienia sprzeciwu bądź skierowania sprawy do rozpoznania w postępowaniu zwykłym wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda jak w pkt. 1 petitum pozwu, a nadto rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powoda lub jego pełnomocnika.

 UZASADNIENIE

I. Stan faktyczny

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział IV Gospodarczy nakazem zapłaty z dnia 21 stycznia 2013r., którego prawomocność została stwierdzona w dniu 24 lutego 2013r. sygn. akt. (…) zasądził od XYZ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz powoda kwotę 12 000, 00 PLN wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot:

– 12 000, 00 PLN z odsetkami od dnia 22 stycznia 2013r. do dnia zapłaty, oraz kwotę

– 3000, 00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 2400, 00 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Dowód: nakaz zapłaty z dnia 21 lutego 2013r. sygn. akt. (…)

Powód na mocy prawomocnego nakazu zapłaty wszczął egzekucję przed Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu Janem D. sygn. akt. (…). W toku postępowania egzekucyjnego Komornik przyznał powodowi zwrot kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym w wysokości 600, 00 PLN.

Dowód: postanowienie o przyznaniu kosztów z dnia 6 grudnia 2013r.

Egzekucja przeciwko XYZ sp. z o.o. okazała się bezskuteczna. Powód poniósł koszty bezskutecznej egzekucji w kwocie 62,15 PLN.

Dowód: postanowienie o umorzeniu egzekucji z dnia 30 grudnia 2013r.

Pomimo tego, że XYZ sp. z o.o. trwale zaprzestała płacenia długów, pozwany – jako prezes zarządu spółki – nie zgłosił w przewidzianym przez prawo upadłościowe i naprawcze terminie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki. Pozwany od 2009r. do dnia dzisiejszego jest członkiem zarządu w/w spółki.

Dowód: odpis KRS XYZ sp. z o.o.

Powód pismem z dnia 2 lutego 2014r. wezwał pozwanego do zapłaty kwoty dochodzonej pozwem.

Dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 2 lutego 2014r. wraz z dowodem nadania

Do dnia dzisiejszego pozwany nie uregulował należności dochodzonej pozwem, dlatego niniejszy pozew jest konieczny i uzasadniony.

II. Stan prawny

Podstawą dochodzonego roszczenia jest art. 299 k.s.h. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 ksh obejmuje zasądzone w tytule wykonawczym, wydanym przeciwko spółce należność główną, koszty procesu, koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego z powodu bezskuteczności egzekucji i odsetki ustawowe od należności głównej.

III. Uzasadnienie właściwości miejscowej sądu

Właściwość miejscowa sądu wynika z art. 27 § 1 k.p.c., albowiem miejscem zamieszkania pozwanego jest miasto Wrocław.

IV. Opłata sądowa od pozwu

Wysokość opłaty sądowej ustalona została zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i wynosi 784, 00 PLN.

Podpis powoda

Załączniki:

  1. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
  2. Dowód uiszczenia opłaty sadowej na kwotę 784 PLN
  3. Odpis pozwu wraz z załącznikami
  4. nakaz zapłaty z dnia 22 lutego 2013r.
  5. postanowienie o umorzeniu egzekucji z dnia 30 grudnia 2013r.
  6. postanowienie o przyznaniu kosztów z dnia 6 grudnia 2013r.
  7. odpis XYZ sp. z o.o.
  8. wezwanie do zapłaty z dnia 2 lutego 2014r. wraz z dowodem nadania

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Masz pytania?
Zapytaj eksperta: [email protected]
tel. 695 560 425

Inni czytali również:

POBIERZ E-BOOKA

W Poradniku zebraliśmy wszystkie istotne informacje dla Ciebie jako nowoczesnego przedsiębiorcy. Stanowi on kompendium wiedzy na temat spółki z o.o., które przybliży Tobie zasady jej funkcjonowania, oraz korzyści związane z wyborem tej formy działalności gospodarczej. Jednocześnie zwrócimy Tobie uwagę na ryzyka, dodatkowe obowiązki i koszty, które spółka z o.o. może powodować.

Wpisz maila, abyśmy mogli przesłać Ci ebooka.